Spis treści do nr 4/2000 r.

 

Tadeusz Suwara
Numeracja i ewidencja dróg i obiektów mostowych.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morksiej z dnia 28 lutego 2000 roku określiło zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg i mostów. W artykule opisano szerzej ww problematykę.

Stefan Rolla
Recykling po polsku
Autor podaje rodzaje recyklingu i ich opis oraz krytycznie ustosukowuje się do wprowadzanego zróżnicowanego nazewnictwa tej technologii.

Jadwiga Wilczek
Warstwa odsączająca, mrozoochronna to podbudowa pomocznicza czy podłoże ulepszone?
Z nazwami warstw wiążą się określone wymagania merytoryczne. Konsekwencją nieuporządkowanej terminologii jest brak prójności wymagań dla materiałów będących przedmiotem norm i wytycznych.

Andrzej Jarominiak
Druga Przeprawa Mostowa przez estuarium rzeki Severn (część I)
W artykule opisano skomplikowane warunki wodne i geologiczne oraz konstrukcyjne na budowie mostu przez rzekę Severn łączącego Anglię i Walię.

Adam Zybura, Tomasz Jaśniok
Diagnostyka stanu korozyjnego zbrojenia w żeletowych obiektach komunikacyjnych
Autorzy przedstawiają metody diagnostyki stanu korozyjnego zborjenia w obiektach żeletowych oraz6 przyczyny jego powstawania.

Hernyk Zobel, Thakaa Alkhafaji, Agnieszka Golubińska
Napraw mostów stalowych metodą prostowania termycznego
Naprawa zdeformowanej stalowej konstrukcji mostowej metodą płominowania jest efektywna i bezpieczna, o czym świadczy szereg napraw wykonanych tą metodą.

Marcin Gorączko
Hydrologiczne skutki przebiegu tras komunikacyjnych
Budowa dróg w sposów istotny wpływa na kształtowanie się stosunków wodnych w obrębie zlewni oraz powoduje obniżenie jej zdolności retencyjnych.

Andrzej Niemierko
Z żałobnej karty - Fritz Leonhardt
Dnia 30 Grudnia 1999 roku zmarł profesor Fritz Leonhardt - jeden z najzakomitszych inżynierów XX wieku.