Streszczenia (Abstract) do numeru 5/2012 r.

Nr 5/2012 do ściągnięcia (.zip) 

JÓZEF JUDYCKI
Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy.
Artykuł przedstawia porównanie grubości warstw nawierzchni z katalogów Austrii, Francji, Niemiec i Polski oraz zaprojektowanych według metody brytyjskiej. Porównano nawierzchnie na podbudowach z kruszywa łamanego, całkowicie asfaltowe oraz na podbudowach z materiałów związanych cementem. Przeprowadzona analiza wykazała, że polskie nawierzchnie katalogowe są grubsze od wszystkich pozostałych w takich samych warunkach obciążenia ruchem i nośności podłoża.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, projektowanie konstrukcyjne, katalogi.

Comparison of thicknesses of typical flexible and semi-rigid pavement structures in Poland and in selected European countries.
The paper presents comparison of thicknesses of pavement layers presented in catalogues of Austria, France, Germany, Poland and derived from the British method. Pavements on crushed stone bases, full depth asphalt pavements and pavements on bases treated with hydraulic binders were compared. The analysis indicated that the Polish catalogue pavements are thicker than all others in the same conditions of traffic loading and bearing capacity of subgrade.
Keywords: roads, pavement, structural design, catalogues

 

MARIUSZ JACZEWSKI, JÓZEF JUDYCKI
Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich.
Niniejszy artykuł przedstawia francuską metodę projektowania konstrukcji nawierzchni podatnych oraz próbę przystosowania jej do polskich specyfikacji dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Opisano sposób dobierania parametrów materiałowych oraz obliczania współczynników modyfikujących trwałość zmęczeniową warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo opisano sposób obliczania trwałości nawierzchni ze względu na kryterium deformacji strukturalnych. By zobrazować sposób obliczeń konstrukcji nawierzchni wykonano przykład obliczeniowy dla podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.
Słowa kluczowe: projektowanie nawierzchni, kryteria zmęczeniowe.

 

Adaptation of French fatigue criteria for asphalt mixtures for Polish conditions.
This article presents French design method for flexible road pavements and an attempt of using this method with Polish specification of asphalt mixtures. Author presented how to select material parameters for typical asphalt mixtures and how to calculate coefficients which modify fatigue life of asphalt pavement. In addition criterion of structural deformation was presented as well. Example calculation for flexible road pavement with road base made of high-modulus asphalt mix was made to illustrate French design method with Polish material parameters.
Keywords: pavement design, fatigue criterion.

 

SŁAWOMIR KARAŚ
Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie.
Po ponad 10 latach starań doprowadzono do remontu jednego z dwu zabytkowych mostów zbudowanych w latach 1908 i 1909 w Lublinie przez inż. Mariana Lutosławskiego. Przedstawiono podsumowanie różnych działań i efektów remontu.
Słowa kluczowe: mosty zabytkowe, Hennebique, Lutosławski.

 

Restoration of Engineer Marian Lutosławski Bridge in Lublin.
After over 10 years efforts, the general restoration of one of two historical bridges, erected in 1908 and 1909 in Lublin by Eng. Marian Lutoslawski, has been finished. Recapitulation of various actions and effects of restoration was presented.
Keywords: historic bridges, Hennebique, Lutosławski

 

ANDRZEJ J. KOSICKI
Redukcja pasów jezdni na drogach amerykańskich w terenach zabudowanych.
Zapewnienie płynności ruchu poprzez zmniejszanie liczby pasów na jezdni poprawia bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców oraz polepsza warunki życia w centrach miast. Zastosowanie takiego rozwiązania organizacji ruchu zaprezentowano na przykładach przebudowy miejskich odcinków dróg w USA. Zarządcy dróg w Polsce, napotykający analogiczne problemy, mogą korzystać z doświadczeń zdobytych w USA przy budowie lub przebudowie ulic, szczególnie w miejscach atrakcyjnych lecz trudno dostępnych ze względu na istniejące rozwiązania drogowe
Słowa kluczowe: drogi, remonty, organizacja ruchu, przepustowość.

 

The reduction of traffic lanes on roads in built-up areas of U.S.
Ensuring the flow of traffic by reducing lanes on the roadway increases the safety of pedestrians, cyclists and drivers, and improve living conditions in centers of the towns. The use of such solutions the organization of traffic on the examples presented the reconstruction of urban road sections in the U.S. Road operators, who experiencing similar problems, can benefit from lessons learned in the Polish reality, especially in places attractive but difficult to access due to existing traffic arrangements.
Keywords: roads, renovation, road traffic regulations, capacity.