Streszczenia (Abstract) do numeru 4/2012 r.

Nr 4/2012 do ściągnięcia (.zip)

MARCIN BUDZYŃSKI, WOJCIECH KUSTRA

Analiza zagrożeń na jednorodnych odcinkach dróg.
Przedstawiono założenia do oceny zagrożeń w ruchu drogowym z wykorzystaniem inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opisano wyniki modelowania zagrożeń w ruchu drogowym na drogach krajowych. Wskazano modele opisujące wpływ wybranych czynników na gęstość ofiar śmiertelnych i liczbę ofiar śmiertelnych na drogach krajowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, inspekcja brd, modelowanie zagrożeń.

 

Hazard analysis on homoge-neous road sections.
The paper presents assumptions for the assessment of traffic using road safety audit. The results of modeling hazards in road traffic on national roads were described. The models describing the impact of selected factors on the density of deaths and the number of deaths on the roads were defined.
Keywords: road safety, road safety auditing, risk modeling.

 

MARIUSZ KIEĆ

 

Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości.
Przedstawiono wpływy wybranych czynników związanych z drogą, zagospodarowaniem otoczenia drogi i dostępnością do niej na bezpieczeństwo ruchu na odcinkach przejść drogowych przez miejscowości. Zdefiniowano wskaźniki opisujące te czynniki, jako zmienne skalarne. Na podstawie zbudowanych modeli wypadkowych wyselekcjonowano statystycznie istotne zmienne niezależne i skwantyfikowano ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, przejście drogowe przez miejscowość, model predykcji wypadków.

 

Analysis of traffic safety on transit routes passing through built-up areas.
The paper presents the impact of selected factors related to road, road surroundings development and access on road safety on roads through built-up areas. The author defined the indicators describing these factors as scalar variables. On the basis of constructed of accident prediction models statistically essential independent variables were selected. In paper impact of selected factors on road safety on roads through built-up areas was quantified.
Keywords: road safety, road crossing through a town, accident prediction model.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, LESZEK SMOLAREK

 

Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych.
Przedstawiono charakterystykę czynników wpływających na zmęczenie kierowców. Zidentyfikowano przyczyny, okoliczności i konsekwencje wypadków spowodowanych zmęczeniem kierowców. Wykorzystując wyniki badań opracowano model objaśniający intensywność wypadków i ofiar wypadków w zależności od pory doby. Określono poziom względnego ryzyka wypadków w porze nocnej w stosunku do pory dziennej oraz mapę ryzyka wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi.
Słowa kluczowe: zmęczenie kierowców, bezpieczeństwo ruchu, drogi krajowe.

 

Analysis of driver fatigue influence on accident risk on national roads.
The paper presents an overview of factors causing driver fatigue. The causes, circumstances and consequences of accidents caused by driver fatigue were identified. Results of the study were used to build a model showing the relationship between accident and casualty intensity and the time of day. Finally, the level of relative accident risk at night-time vs. daytime was defined. Map showing the risk of death and severe injury on the network of Poland's national roads was included.
Keywords: driver fatigue, road safety, national roads.

 

STANISŁAW GACA

 

Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Budowa potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej warunkowana jest w dużym stopniu właściwą implementacją ogólnych wymagań bezpieczeństwa ruchu w szczegółowych zapisach przepisów techniczno-budowlanych, a także umiejętnym wykorzystywaniem tych zapisów w praktyce przez projektantów. W artykule przeanalizowano typowe błędy występujące na polskich drogach oraz wskazano możliwości eliminacji tych błędów poprzez zmiany istniejących przepisów; sformułowano także ogólne zalecenia dotyczące tych zmian.
Słowa kluczowe: projektowanie dróg, bezpieczeństwo ruchu.

 

Improvement of technical regulations and recommendation of good practice as a method of traffic safety enhancement.
Construction of a potentially safe road infrastructure is strongly determined by an appropriate implementation of overall traffic safety requirements in detailed technical and construction regulations, as well as skilful application of these regulations in practice by the designers. Therefore this paper contains analysis of typical errors occurring in Polish roads and it attempts at identifying possibilities to eliminate these faults through changes in the current regulations. General guidelines for these changes have also been formulated.
Keywords: road design, traffic safety.

 

TOMASZ RADZIKOWSKI

 

Ocena realizacji regionalnych działań programowych na rzecz bezpieczeństwa ruchu w obszarze infrastruktury drogowej.
Omówiono realizację programu GAMBIT Warmińsko-Mazurski w zakresie infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem mankamentów i barier w wykonaniu zadań przewidzianych programem. Zasygnalizowano problemy związane z bazami danych o zdarzeniach, procedurami audytu bezpieczeństwa, ograniczeniami środowiskowymi i brak podstaw finansowych.
Słowa kluczowe: audyt bezpieczeństwa, bazy danych o wypadkach.

 

Evaluation of regional programs implementation on traffic safety in road infrastructure areas.
Overview of Warmia and Mazury Gambit Programme on infrastructure focusing particularly on shortcomings and barriers to implement the tasks included in the programme. Problems with databases of incidents, procedures of safety audits, environmental constraints and lack of funding.
Keywords: security audit procedure, accident data basis.

 

JIRI LANDA

 

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Czechach.
Przedstawiono jak Czechy będą realizować przyjęty przez ONZ dokument pn. „Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011–2020" i dokonano przeglądu prac na rzecz poprawy brd podejmowanych w Czechach w ubiegłej dekadzie oraz przedstawiono stan zaawansowania realizacji dyrektywy 2008/96/WE. Przedstawiono przykłady udanych działań, ale też słabości niektórych rozwiązań, które z różnych powodów nie sprawdziły się. Ponadto opisano aktualną politykę brd w Czechach oraz obecną strategię bezpieczeństwa dostosowaną do założeń przyjętych dla dekady 2011–2020.
Słowa kluczowe: audyty i inspekcje brd, strefa bezpieczeństwa, mapy ryzyka, dyrektywa UE, krajowa strategia brd.

 

Road infrastructure safety management in the Czech Republic.
The Report gives an overview about the role of Czech Republic in delivering the UN's Decade of Action for Road Safety 2011–2020, review of Czech's road safety work in the previous decade and the progress in implementing Directive 2008/EC/96. Report also gives the information about the strengths, i.e. success stories, and weaknesses, the things that did not work for various reasons, Czech's current road safety policy and outlining its new road safety strategy consistent with the Decade of Action 2011–2020.
Keywords: Safety audits and inspections, safety zone, risk mapping, EU DIR, National road traffic safety strategy.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, LECH MICHALSKI

 

Systematyka narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
W ostatnich latach w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego pojawiło się kilka narzędzi takich jak audyt brd, ocena brd, kontrola brd. Dyskusja prowadzona podczas procedowania ustawy wdrażającej dyrektywę 2008/96/WE wskazała na nieznajomość wśród przedstawicieli stron biorących udział w dyskusji, narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W artykułe przedstawiono koncepcję usystematyzowania tych narzędzi bazując na dwóch kryteriach: przebiegu cyklu życia obiektu drogowego i procesie zarządzania ryzykiem. Na tej podstawie opracowano macierz działań niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
Słowa kluczowe: zarządzanie, bezpieczeństwo, infrastruktura drogowa, narzędzia, systematyka.

 

Systematics of the tools for road infrastructure safety management.
In recent years, a number of tools such as road safety audit, evaluation of road safety, road safety control appeared in road safety management. The discussion that took place during the proceeding of the Act implementing the Directive 2008/96/EC pointed to a large unacquaintance incomprehensions, among the representatives of the parties involved in the discussions, with the tools for road infrastructure safety management. The paper presents a systematic approach of these tools based on two criteria: the course of the life cycle of a road infrastructure and risk management process. The result is an array of activities necessary for effective and efficient road infrastructure safety management.
Keywords: management, safety, road infrastructure, tools, systematic.

 

JACEK OSKARBSKI

 

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi.
Zarządzanie zdarzeniami drogowymi obejmuje zbiór zadań planistycznych, organizacyjnych i operacyjnych, które mają na celu podjęcie skutecznych działań w przypadku wystąpienia kolizji, wypadków lub innych nieprzewidzianych zdarzeń w ruchu drogowym. Wykorzystanie środków telematyki transportu pozwala na usprawnienie działań operacyjnych oraz stwarza możliwości gromadzenia informacji, które mogą posłużyć udoskonaleniu procesów planistycznych i organizacyjnych.
Słowa kluczowe: Inteligentne systemy transportu, bezpieczeństwo ruchu, zarządzanie ruchem, telematyka transportu.

 

Comparison of the methods of traffic assessment for road pavement design in selected European countries.
Accident management includes a set of planning, organizational and operational tasks that aim to take effective action in the case of a collision, accident or other random incidents on the road. The use of transport telematics allows to streamline operational activities and creates opportunities for gathering information that can help improve planning and organizational processes
Keywords: Intelligent transport systems, road safety, traffic management, transport telematics.