Spis treści do nr 5/2002 r.

 

Waldemar Kuryłowicz, Piotr Więch
Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych na lata 2000-2020
Prognoza jest oparta na analizie trendów rozwoju ruchu w latach 1975-1995. Opracowano dwa warianty: optymistyczny i pesymistyczny dla poszczególnych kategorii pojazdów z wyjątkiem samochodów osobowych. Prognozy mogą być stosowane do projektowania nawierzchni. Dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych proponuje się uproszczone metody. Liczne rysunki dobrze ilustrują wyniki prognozy.

Stanisław Szpinek
Pomiar ruchu na drogach powiatowych
Uproszczona metoda pomiaru ruchu na drogach powiatowych. Godziny obserwacji. Podział pojazdów na kategorie. Analiza danych z pomiarów pełnych i skróconych. Ważenie ruchu drogowego w ciągu doby. Pojazdy osobowe (70%) dominują w ruchu.

Sławomir Biruk, Kazimierz M. Jaworski
Projektowanie harmonogramów robót liniowych
Znaczenie harmonogramu robót w organizacji budowy. Cechy robót liniowych. Deterministyczne harmonogramy robót liniowych. Ciągi kontrolne cyklogramów. Uwzględnienie robót miejscowych i powierzchniowych. Uwzględnienie losowego charakteru czasu procesów budowlanych. Bogata bibliografia.

Andrzej Stańczyk
"Irish bridges" na Saharze
Krajobrazy Sahary. Wody podziemne i kwitnące ogrody Berberów. "Mosty irlandzkie", które górą przepuszczają wodę. Czy takie mosty nie mogłyby być budowane w Polsce? Autor odpowiada raczej twierdząco. Dariusz Sybilski, Marian Pałys, Robert Mularzuk
Poprawa szorstkości nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem kruszywa z żużla stalowniczego.
Przeprowadzone w IBDiM badania wykazały, że zastosowanie grysów z żużla stalowniczego wyraźnie zwiększa szorstkość nawierzchni i odporność na koleinowanie.

Stefan Rolla
Katalog nawierzchni sztywnych. Terminologia i typowe konstrukcje.
Autor poddaje w wątpliwość szereg stwierdzeń i wymagań zawartych w obowiązującym "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych".

Ryszard Tylutki
Autostrady w Niemczech.
Na koniec 2001 roku w RFN było 11 500 km autostrad. Ich planowanie i okresy realizacyjne przedstawiono w powyższym artykule.

Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska
Symulacja pożaru mostu podwieszonego.
Przeprowadzona analiza ewentualnych pożarów mostów (od góry lub od dołu) powinna uczulić służby utrzymania mostów na możliwe niebezpieczeństwa związane z taką sytuacją.

Biuro Studiów Sieci Drogowej GDDP
System referencyjny dróg (Wytyczne stosowania).
Wytyczne obowiązują w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i jednostkach jej podległych.

Michał Czapski
Początki nauki o mechanice gruntów w Polsce na tle osiągnięć w innych krajach. Część 1.
Wiek XX przyniósł szybki rozwój nauki o mechanice gruntów. Jednak badania i wynikające z nich wnioski opracowywano znacznie wcześniej. Polscy naukowcy brali udział w kongresach międzynarodowych i prowadzili własne badania w dziedzinie mechaniki gruntów.