Spis treści do nr 11/2003 r.

 

WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK, MARTA WASILEWSKA
Wpływ kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych
Badania wykazują, że stosowanie do mieszanek asfaltowych grysów wyprodukowanych ze skał o różnej twardości przyczynia się do uzyskiwania stosunkowo wysokich współczynników tarcia. Optymalnym ze względu na bezpieczeństwo ruchu jest uziarnienie grysów 0/6.


HALINA MAJOR, MARZENIA NOWAKOWSKA
Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych
W wykonanych analizach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach wprowadzono dodatkowe cechy związane z organizacją ruchu: wloty i kombinacje relacji pojazdów biorących udział w zdarzeniu i okazało się, że te cechy mają największy wpływ na zachowanie kierowcy i rodzaj zdarzenia.


KRZYSZTOF GASZ, MACIEJ KRUSZYNA
Obserwacje i analizy ruchu na rondzie w Lublińcu.
Zastosowana przez autorów metoda pomiarów ruchu poprzez zapis numerów rejestracyjnych jest właściwa dla skrzyżowań typu „rondo”.


STANISŁAW SZPINEK
Ocena wyników badań nawierzchni asfaltowych według PN-S-96025:2000 (artykuł dyskusyjny)
Autor uzasadnia swoje krytyczne stanowisko dla ustanowionej normy PN-S-96025:2000, która zawiera wadliwą procedurę kontroli jakości wykonania robót nawierzchniowych.


MARIA J. SULEWSKA
Doświadczenia ze stosowania lekkiego ugięciomierza dynamicznego
Lekki ugięciomierz dynamiczny może być szeroko stosowanym przyrządem do badania zagęszczenia gruntu pod warunkiem opracowania wytycznych stosowania i interpretacji wyników badań.


STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Badanie powierzchni jezdni
Jest to dalsza część prezentacji norm europejskich.


STEFAN REWIŃSKI
Uwagi o stanie i perspektywach realizacji programu „Infrastruktura – klucz do rozwoju w zakresie dróg i autostrad” (artykuł dyskusyjny)
Autor uważa, że nakreślone obecnie kierunki rozwoju drogownictwa są błędne i proponuje ich korektę.


MICHAŁ CZAPSKI
Saperzy Cezara
Autor przedstawia swoje poglądy na temat konstrukcji mostu zbudowanego przez wojska rzymskie przez Ren.


ANDRZEJ STAŃCZYK
Pont du Gard niedomaga
Akwedukt przegradzający wąwóz rzeki Gardon zaczyna się pochylać – dlaczego?


ANTONI SZYDŁO
XLVI Techniczne Dni Drogowe
W dniach 15-17 października 2003 roku w Szczyrku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” odbyła się konferencja naukowo-techniczna „XLVI Techniczne Dni Drogowe”. W załączeniu sprawozdanie i uchwała podjęta przez uczestników konferencji.
CONTENTSGARDZIEJCZYK W., WASILEWSKA M.
Aggregate influence on the antiskidding properties of road pavements


MAJOR H., NOWAKOWSKA M.
Identification of cause-effects road incidents on urban intersections


GASZ K., KRUSZYNA M.
Observations and traffic analysis of roundabout


SZPINEK S.
Evaluction of asphalt pavement test results according to PN-S-96025:2000


SULEWSKA M.J.
Application experience of light drop weight tester


ROLLA S.
European standards for roads. Pavement surface testes


REWIŃSKI S.
Remarks on state and realization: of the program „Infrastructure - the key to roads and motorways developpement”


CZAPSKI M.
Caesar's sappers


STAŃCZYK A.
Deficiency of Pont du GardOpracował:
Czesław R. Krzywosz