Spis treści do nr 10/2003 r.

 

opracował do druku T. SUWARA
Ministerstwo Infrastruktury – Strategia Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i dalsze
W opracowaniu przedstawiono kierunki i wielkości rozwoju infrastruktury transportu w najbliższych latach.


KONRAD JABŁOŃSKI
Wdrożenie norm europejskich dotyczących nawierzchni drogowych – wyzwaniem dla polskiej administracji drogowej i wykonawców.
Wdrażanie norm europejskich w polskim drogownictwie jest poważnie opóźnione. Przyspieszenie tłumaczenia i ustanawiania PN-EN jest bardzo ważne zarówno ze względów jakościowych, jak i finansowych.


JANUSZ GAJDA, RYSZARD SROKA, MAREK STENCEL, ANDRZEJ WAJDA, TADEUSZ ŻEGLEŃ
Pomiary parametrów ruchu drogowego – ocena dokładności.
Opracowane i skonstruowane w Polsce systemy pomiarów parametrów pojazdów w ruchu wykazują dużą niezawodność, możliwość bezobsługowej eksploatacji i dużą odporność na zmienne warunki atmosferyczne.


STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Stan opracowań w połowie 2003 r.
Autor przedstawia na podstawie publikacji zagranicznych stan opracowań norm europejskich w połowie 2003 roku.


LESZEK MIKOŁAJKÓW
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej – stan obecny i potrzeby. Część 2.
Jest to część 2 artykułu dotyczącego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (część 1 była drukowana w nr 9/2003 „Drogownictwa”).


ANDRZEJ NIEMIERKO
Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Rybaku.
Dnia 26 lipca 2003 roku zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław Rybak, niepospolity Człowiek, wielce zasłużony dla polskiego mostownictwa.


CONTENTSSUWARA T.
Development strategy of transport infrastructure for 2004-2006 and following years


JABŁOŃSKI K.
Implementation of European road standards for pavements – the chollenge for Polish road administration and contractors

GAJDA J., SROKA R., STENCEL M., WAJDA A., ŻEGLEŃ T.
Traffic parameters measurement – precision assessment


ROLLA S.
Road European Standards. State of elaboration after first half of 2003


MIKOŁAJKÓW L.
Road traffic safety equipments in Polish roads practice – present state and the needs. Part 2.Opracował:
Czesław R. Krzywosz