Streszczenia (Abstract) do numeru 2/2012 r.

Nr 2/2012 do ściągnięcia (.zip)

TOMASZ SIWOWSKI
Czy w Polsce można projektować mosty drogowe według Eurokodów?
Przedstawiono ocenę możliwości stosowania Eurokodów w projektowaniu mostów drogowych w Polsce. Omówiono aspekty prawne stosowania Eurokodów 1 Część 2, przedstawiono stan obecny wdrożenia Eurokodów mostowych oraz propozycje autorskie dotyczące możliwości dostosowania Normy Europejskiej, dotyczącej obciążeń mostów, do aktualnego polskiego prawa. Jednocześnie zaproponowano modyfikację stosownych zapisów w obowiązującym rozporządzeniu, dotyczącym mostów drogowych.
Słowa kluczowe: Eurokody, projektowanie mostów, obciążenie ruchome.

May we design road bridges in Poland according to Eurocodes?
The assessment of Eurocodes implementation to bridge design in Poland has been presented in the paper. The legal issues of Eurocodes application, the current status of bridge Eurocodes in Poland as well as author's proposals on Eurocode 1 Part 2 adjustment to present Polish rules in bridge design have been widely discussed. Moreover, the proposal of Polish rules modification towards Eurocodes implementation has been also presented.
Keywords: Eurocodes, bridge design, traffic load

RADOSŁAW BĄK, JANUSZ CHODUR
Charakterystyki prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.
Przedstawiono wyniki pilotażowych pomiarów prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Przeanalizowano podstawowe charakterystyki prędkości na skrzyżowaniach oraz zbadano ich wpływ na redukcję prędkości. Wyniki analiz wskazują na celowość wyspecyfikowania w dalszych badaniach czynników pozwalających na redukcję prędkości pojazdów na skrzyżowaniu w zależności od jego lokalizacji i ukształtowania geometrycznego.
Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu, zamiejskie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, pomiar prędkości.

Speed characterisics at rural signalized intersections.
The paper presents the results of preliminary speed measurements conducted at rural signalized intersections. Basic characteristics of speed at intersections as well as their impact on speed reduction were analyzed. The results of the analyses indicate a neces-sity of specification in further analyses factors affecting speed which should be taken into account in the speed reduction of vehicles at intersection depending on its location and an intersection geometry.
Keywords: traffic engineering, traffic safety, rural signalized intersections, speed management.

MAREK MISTEWICZ
XVII-wieczny podręcznik budowy mostów łyżwowych.
Opisano zalecane w podręczniku metody budowy mostów łyżwowych do celów wojskowych. Pokazano zbudowane przez wojska hiszpańskie mosty przez Skaldę w Antwerpii i przez Ren w Rheindürkheim. Przedstawiono sylwetkę kapitana artylerii Diega Ufano, autora XVII-wiecznego podręcznika artylerii.
Słowa kluczowe: mosty łyżwowe, stary podręcznik mostowy.

The 17th century construction of floating bridges manual.
Recommended methods of construction of floating bridges for military needs were described in his manual. Bridges on Scald in Antwerp and on Rhine in Rheindürkheim built by Spanish army were also presented. Diego Ufano the captain of artillery and the writer of the 17th century artillery manual was presented.
Keywords: floating bridges, old manual for bridges

ANDRZEJ STAŃCZYK
Mosty Kolonii.
Historia mostów Kolonii pokazuje jak wraz z rozwojem miasta zwiększała się w nim liczba mostów przez Ren, ich rozwiązania techniczne i przepustowość. Pokazuje poszanowanie tradycji mostowej i odwagę nowatorskich rozwiązań. Kolonia miała szczęście i do mostów, i do ich twórców.
Słowa kluczowe: historia mostów, konstrukcje mostowe, Kolonia.

Bridges in Cologne.
The history of Cologne bridges over Rhine River shows how their number, construction and traffic capacity changed as the city had been growing. It also shows a respect to bridge tradition and a courage of innovative design solutions. Cologne always had a luck both for bridges and their builders.
Keywords: bridge history, bridge constructions, city of Cologne.