Spis treści do nr 4/2003 r.

 

WANDA GRZYBOWSKA
Geosyntetyki w naprawach asfaltowych nawierzchni drogowych
Stosowanie geosyntetyków w nawierzchniach asfaltowych wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad postępowania w doborze geotekstyliów, zaprojektowaniu warstw współpracujących oraz przy wykonaniu robót.

WALDEMAR KURYŁOWICZ, Scott Wilson
Program wsparcia GDDKiA w unowocześnieniu metod ustalania priorytetów i planowania wydatków na drogi
Celem programu wsparcia jest usprawnienie systemu zarządzania tak, aby decyzje inwestycyjne były efektywne kosztowo oraz przejrzyste i możliwe do przyjęcia przez międzynarodowe instytucje finansowe, zapewniające środki na projekty rozwojowe.

PIOTR MACKIEWICZ
Komputerowe wspomaganie projektowania dróg z wykorzystaniem programu InRoads
Program InRoads stanowi praktyczne narzędzie służące do projektowania w szeroko rozumianej inżynierii lądowej. Przy rozwiniętym systemie informatycznym InRoads określa nowoczesne trendy w projektowaniu i edukacji.

WITOLD PALECZEK
Rozwiązania modułowe w realizacji mostowych konstrukcji betonowych w systemie CAD
W artykule przedstawiono wybrane możliwości komputerowego wspomagania w projektowaniu (CAD), ukierunkowanego na rozwiązania systemowych deskowań stosowanych w betonowym budownictwie mostowym.

DARIUSZ SYBILSKI
Seminarium Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC/AIPCR w Warszawie nt. recyklingu nawierzchni drogowych
W dniach 10-11 października 2002 roku odbyło się w Warszawie seminarium naukowo-techniczne pt. "Recykling nawierzchni drogowych", na którym przedyskutowano różne metody recyklingu.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Wypełniacz do mieszanek mineralno-asfaltowych
Jest to dalszy ciąg prezentacji norm obowiązujących w drogownictwie.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Rzeki i drogi łączą lub dzielą
Mosty odgrywają ogromną rolę w zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzek i mogą dzielić lub łączyć tereny przyległe do rzeki.