Spis treści do nr 3/2003 r.

 

ANDRZEJ JAROMINIAK
Zagadnienia fundamentowania mostów
W Polsce zbyt mało czasu poświęca się projektowaniu konstrukcji i technologii budowy podpór mostowych. Główne możliwości obniżenia kosztów obiektów i przyspieszenia ich realizacji wiążą się z właściwym zaprojektowaniem i wykonaniem podpór mostowych.

JANUSZ KLOWAN
Współczesne metody budowy konstrukcji oporowych
Ściany oporowe w nowoczesnym systemie budowy są o 10% do 20% tańsze od realizowanych w systemie tradycyjnym i znacznie szybsze w wykonaniu.

PAWEL MIECZKOWSKI
Wymiana ciepta w procesic zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych walcami stalowymi
Walce stalowe mogą miec różny wpływ na przebieg procesu zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawione w artykule spostrzeżenia mogą pozytywnie wpływać na właściwy dobór maszyn do zagęszczania.

PIOTR RADZISZEWSKI, ANDRZEJ
Wpływ czasu wygrzewania asfaltu modyrikowanego miałem gumowym na jego właściwości lepkosprężyste
W artykule przedstawiono wyniki badań asfaltu modyfikowanego miałem gumowym ze zużytych opon samochodowych.

STEFAN ROLLA
Europejskie normy drogowe. Kruszywa. Uziarnianie i cechy geometryczne
Adaptacja norm europejskich do polskich warunków nie jest łatwa. Pełnej informacji o wymaganiach należy szukać w oryginalnych normach europejskich.

MICHAŁ GOŁOS
Zastosowanie geosiatek o sztywnych węzłach w budownictwie drogowym
W artykule opisano zastosowanie geosiatek przy przebudowie ulicy Grudziądzkiej w Toruniu.