Streszczenia do numeru 12/2004 r.

GRZEGORZ MANETKA

Zmiany ustawowe w drogownictwie

W latach 2003 i 2004 znowelizowano ustawę o drogach publicznych i ustawę o autostradach płatnych oraz uchwalono ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Powyższe akty prawne uporządkowały proces zarządzania drogami, usprawniły procesy inwestycyjne na drogach krajowych oraz ustaliły finansowanie dróg krajowych. Występuje pilna potrzeba znowelizowania przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, autostrad płatnych i obiektów inżynierskich.

 Słowa kluczowe: drogi, prawo, zmiany.

 

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne przeznaczone są do zatrzymywania części spływu wody z drogi i osadzenia nadmiaru substancji szkodliwych. Zbiornik retencyjny może mieć kształt kubiczny lub płaski w postaci podmokłej łąki. Osady denne należy usuwać co 5–10 lat. Spotyka się dwa rodzaje zbiorników retencyjnych: końcowe i przepływowe. W końcowych woda wsiąka w grunt lub paruje, w przepływowych woda po oczyszczeniu płynie dalej.

 Słowa kluczowe: drogi, odwodnienie, zbiorniki

 

LESZEK MIKOŁAJKÓW

Urządzenia i rozwiązania techniczne przeciwdziałające następstwom nadmiernej prędkości – osłony energochłonne i zjazdy awaryjne.

Poziom wyposażenia dróg w Polsce w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nadal niski. Zbyt mało uwagi poświęca się skutkom wypadków. Spośród licznych tego typu urządzeń autor opisuje dwa: osłony energochłonne i zjazdy awaryjne. Osłony energochłonne stosuje przed przeszkodami zlokalizowanymi w pobliżu jezdni, są to najczęściej podpory wiaduktów. Zjazdy awaryjne stosuje się na dużych i długich spadkach do awaryjnego zjazdu pojazdów mających problemy z hamulcami.

 Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo, osłony, zjazdy.

 

MONIKA HURBA

Zmiany natężenia ruchu drogowego w województwie lubelskim w latach 1990-2020

Opisano sposoby pomiaru ruchu w latach 1990, 1995 i 2000 na drogach krajowych województwa, a w 2000 roku również na drogach wojewódzkich i powiatowych. Przedstawiono prognozę ruchu na lata 2005, 2010, 2015 i 2020. Przeanalizowano rozwój ruchu na sieci drogowej, identyfikując bardziej i mniej rozwojowe odcinki. Opisano planowaną modernizację sieci drogowej i potencjalne źródła finansowania.

 Słowa kluczowe: drogi, pomiary ruchu, prognoza ruchu, plany.

 

STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie. Betonowa kostka brukowa. Część 2.

Norma PN-EN 1338/2004(U) „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań” określa wymagania, które w tej części artykułu dotyczą następujących badań: oznaczania wytrzymałości, oznaczania odporności na ścieranie, oznaczania ścieralności na tarczy Boehmego i oznaczania szorstkości. Każde badanie opisano szczegółowo, na rysunkach zaprezentowano odpowiednie aparaty badawcze.

 Słowa drogi, normy, badania.

 

MICHAŁ CZAPSKI

Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano, albo nic nie wspomniano. Część 6. Florian Kowalewski, Antoni Płaczkowski, Ludwik Czapski, Antoni Jabłoński

Florian Kowalewski, Antoni Płaczkowski , Ludwik Czapski i Antoni Jabłoński byli polskimi budowniczymi mostów na początku XX wieku. Florian Kowalewski budował nowe i odbudowywał zniszczone podczas wojny mosty stalowe, gównie na terenie Polski. Był niezwykle towarzyski i lubiany przez pracowników na budowie. Antoni Płaczkowski również budował mosty stalowe, głównie mosty kolejowe na terenie Imperium Rosyjskiego i w Polsce. Ludwik Czapski i Antoni Jabłoński budowali mosty stalowe zarówno drogowe, jak i kolejowe na terenie Polski i na dalekiej Syberii.

 Słowa kluczowe: życiorysy, osiągnięcia zawodowe.

 

PIOTR GERBER

Kilka uwag o finansowaniu budownictwa drogowego na świecie

Największy system autostrad na świecie powstał w USA dzięki Drogowemu Funduszowi Powierniczemu zasilanemu podatkiem od paliwa. Ostatnio przychylność społeczną zyskują projekty budowy autostrad płatnych przez kapitał prywatny. W Azji rozpoczęto budowę autostrad płatnych na wielką skalę, ale kryzys ograniczył zakres i spowodował większą kontrolę tych projektów przez banki. Autor widzi szansę rozwoju budowy autostrad płatnych w Polsce, ale zwraca uwagę na staranne przygotowanie projektów i umiejętne negocjowanie warunków, zwłaszcza w zakresie podziału ryzyka. Strona kapitałowa kontrolująca projekt stara się przerzucać znaczną część ryzyka na rząd.

 Słowa kluczowe: drogi, budowa, finansowanie.

 

Abstracts

 

GRZEGORZ MAŁETKA

Changes in Legal Acts of Road Sector

In 2003 and 2004 the acts on public roads and on tall motorways were revised, and the new act on particular rules of preparation and implementation of the projects on the national roads was passed. The above acts arranged the process of road management, improved investment process on the national roads and fixed the national road financing. There is urgent need to revise the technical regulations related to public roads, toll motorways and engineering structures.

   Keywords: roads, law, revisions.

 

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI

Retention reservoirs

Retention reservoirs are used for keeping part of water runoff from the road and for sedimentation of harmful matters surplus. Retention reservoir can have a cubic shape or can be flat in a form of water-meadow. Bottom sediments should be removed every 5–10 years. There are two types of retention reservoirs: the end, and flowable. In the end reservoirs the water sinks into the soil or evaporates, and in the flowable reservoirs the water, after treatment, flows away.

   Keywords: roads, drainage, reservoirs.

 

LESZEK MIKOŁAJKÓW

Facilities and Technical Solutions against Results of Excessive Speed – Energy Absorption Barriers and Emergency Exits

The level of equipping of roads in Poland in traffic safety devices is still too low. Too small attention is paid to the results of accidents. The author describes two, among various, this types solutions: energy absorption barriers and emergency exits. Energy absorption barriers are used in front of the obstructions located near carriageway, usually supports of the viaducts. Emergency exits are used on big and long downgrade for emergency exit of the vehicle having problems with the breaks.

   Keywords: roads, safety, barriers, exits.

 

MONIKA HURBA

Changes of Road Traffic Volumes in Lublin Province

The ways of traffic census on the national roads in the province in 1990, 1995 and 2000 were described including traffic census on provincial and county roads in 2000. Traffic forecast for 2005, 2010, 2015 and 2020 was presented. Traffic development on national road network was analysed and the sections more or less sensitive for traffic development have been identified. Planned modernization of road network was described and potential financial sources were given.

   Keywords: roads, traffic census, traffic forecasts, plans.

 

STEFAN ROLLA

Road European Standards. Concrete Paving Blocks. Part 2

Standard PE-EN 1338/2004(U) Concrete Paving Blocks. Requirements and test methods”. presents requirements which, in this part, relate to the following tests: strain test, wearing resistance test, Boehme abrasion test and skid resistance test. Every test was described in details and proper test apparatuses were shown on the pictures.

   Keywords: roads, standards, tests.

 

MICHAŁ CZAPSKI

About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 6. Florian Kowalewski, Antoni Płaczkowski, Ludwik Czapski, Antoni Jabłoński

Florian Kowalewski, Antoni P³aczkowski, Ludwik Czapski i Antoni Jab³oñski were Polish constructors of bridges in the beginning of XX-th century. Florian Kowalewski constructed new and reconstructed damaged during the war steel bridges, mainly on Polish territory. He was a good companion, liked by construction site personnel. Antoni P³aczkowski also constructed steel bridges, mainly railway bridges on the Russian Empire and in Poland. Ludwik Czapski and Antoni Jab³oñski build steel bridges, both road and railway bridges, on Polish territory and in far Siberia.

   Keywords: curriculum vitae, professional achievements.
 

 PIOTR GERNER

Few Comments about Road Construction Financing in the World

The biggest motorway system in the world has been created in the USA thanks Highway Trust Fund supplied by fuel tax. Recently, societies more and more accept projects of toll motorway construction by private capital. In Asia toll motorway projects were initiated in big scale but economic crisis limited activities and caused wider control of the project by banks. The author sees the chance of development of toll motorway construction in Poland but he pays attention on careful preparation of the projects and competent negotiations, in risk share in particular. Capital side controlling the project tents do transfer significant part of the risks to government.

   Keywords: roads, construction, financing.