Streszczenia (Abstract) do numeru 1/2012 r.

Nr 1/2012 do ściągnięcia (.zip)

TOMASZ RUDNICKI, ALICJA SOŁOWCZUK

Rzeczywiste trasy tranzytowe przez teren Polski.

Zaprezentowano analizę porównawczą wyników pomiarów natężenia ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami z generalnych pomiarów ruchu w latach 2000, 2005 i 2010 na wybranych trasach tranzytowych. Do porównania przedstawiono również analogiczną analizę w odniesieniu do samochodów osobowych. W rezultacie wskazano główne drogi tranzytowe przez teren Polski.

Słowa kluczowe: drogi, natężenia ruchu, trasy tranzytowe.

Real transit routes through Poland.

Comparative analysis of the results of traffic volume measurements for trailers and semi-trailers during road traffic census in 2000, 2005 and 2010 on selected transit routes in Poland were presented. For comparison, similar analysis for passenger cars were shown. In the result, main transit routes through Polish territory were indicated.

Keywords: roads, traffic volume, transit roads.

ANDRZEJ J. KOSICKI

Zmodyfikowany węzeł karo.

Zmodyfikowany węzeł typu karo wybudowany na skrzyżowaniu autostrady I-44 z drogą stanową nr 13 w Springfield, w amerykańskim stanie Missouri ma wiele zalet. Węzeł jest pierwszym rozwiązaniem tego typu w Stanach Zjednoczonych. Symulacje komputerowe wykonane w Federalnej Administracji Drogowej (FHWA) przekonały inżynierów stanowych o słuszności wyboru zmodyfikowanego węzła karo (DCD). Projekt został wysoko oceniony przez ankietowanych kierowców.

Słowa kluczowe: drogi, węzły, punkty kolizje, przepustowość.

Double crossover diamond.

Modified diamond interchange called double crossover diamond (DCD) built in Springfield, Missouri, USA on Interstate 44 at Missouri Road 13 has many advantages. The interchange is the first such solution in the USA. Multiple computer simulations made at Federal Highway Administration (FHWA) convinced MoDOT engineers to select the DCD type interchange. Surveyed drivers praised the design.

Keywords: roads, interchanges, conflict points, capacity.

KRZYSZTOF ŚLEDZIEWSKI

Sztywność zarysowanego betonu w ciągłych belkach zespolonych typu stal–beton według PN-EN 1994-2

Przedstawiono zagadnienie sztywności zarysowanego betonu w przypadku ustrojów ciągłych (duże mosty). Omówiono w dużym skrócie ujęcie tego problemu przez normę PN-EN 1994-2:2010 oraz podejście samych projektantów do tego zagadnienia.

Słowa kluczowe: sztywność, beton zarysowany, belka zespolona.

Stiffness cracking of concrete in a continuous of steel – concrete composite beams by PN-EN 1994-2.

The article presents the problem of stiffness of concrete cracking in the case of continuous regimes (big bridges). The problem was discussed very briefly on the basis of current standard and as well as the attitude towards this issue of designer themselves.

Keywords: stiffness, concrete cracking, composite beam

MAREK MISTEWICZ

XVII-wieczna sieć drogowa dorzecza Wisły w relacjach podróżników.

Przedstawiono XVII-wieczną sieć drogową w dorzeczu Wisły. Opisano i poddano analizie relacje dziewięciu podróżników z Anglii, Francji, Włoch, Szwecji i Polaków z lat 1593–1673. Na tej podstawie wykonano wykres potoków ruchu oraz plan rozmieszczenia promów i mostów przez Wisłę.

Słowa kluczowe: stara sieć drogowa, mosty i promy przez Wisłę.

The 17th century road network in basin of the Vistula at accounts of travelers.

The 17th century road network in the Vistula basin. Accounts of nine travelers from England, France, Italy, Sweden and Poles dated back to years 1593–1673, were described and analyzed. The traffic flow plan and the location plan of ferries and bridges over the Vistula was drawn up on this basis.

Keywords: old road network, bridges and ferries over Vistula River.

MARCELI BOCHENEK, ALEKSANDRA CYBULSKA

„Cudze chwalicie, swego nie znacie".

Muzeum Drogownictwa w Polsce ma nowoczesną siedzibę w Szczuczynie i bogate zbiory historyczne. Ostatnio podjęło współpracę z podobnymi ośrodkami muzealnymi z krajów nordyckich i bałtyckich. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dni robocze.

Słowa kluczowe: drogi muzeum, współpraca międzynarodowa.

„Foreign is better known than domestic".

Road Museum in Poland has modern domicile in Szczuczyn and reach historical documentation archive. It has undertaken cooperation with similar museums of Nordic and Baltic countries. The museum is open to visitors on working days.

Keywords: roads, museum, international cooperation.

ANDRZEJ GRUCHOT, TOMASZ ŚWIGOST

Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej oraz opór tarcia na styku mieszanina – geosyntetyk.

W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni „Skawina" oraz oporów tarcia międzyfazowego na kontakcie mieszanina popiołowo-żużlowa – geosiatka ACEGrid GG80-II i geotkanina ISGT 40/40. Stwierdzono, że badana mieszanina cechuje się dużymi wartościami parametrów wytrzymałości na ścinanie, a zastosowanie układu z geosiatką i geotkaniną spowodowało zwiększenie kąta tarcia międzyfazowego w stosunku do kąta tarcia wewnętrznego mieszaniny.

Słowa kluczowe: mieszanina popiołowo-żużlowa, wytrzymałość na ścinanie, opór tarcia międzyfazowego, wytrzymałość na rozciąganie.

Shear strength of the ash-slag mixture and the friction resistance at the contact surface – the mixture-geosynthetic.

The paper presents results of tests of shear strength parameters of the ash-slag mixture from the Power Plant "Skawina" and an interphase friction resistance at the contact surface: ash-slag mixture-geogrid ACEGrid GG80-II
and the geotextile ISGT 40/40. It was stated that the examined mixture is characterised by big values of the shear strength parameters, and usage of the arrangement with geogrid and geotextile resulted in the increase of the angle of the interphase friction in relation to the internal friction of the mixture.

Keywords: ash-slag mixture, shear strength, interphase friction resistance, tensile strength.

ANDRZEJ STAŃCZYK

O kształtowaniu ciągłych ustrojów belkowych – wnioski z wyprawy mostowej.

Wyprawa mostowców z Mazowsza do krajów Europy Środkowej w 2011 r. dała możliwość poznania różnorodnych obiektów mostowych i zachęciła do przemyślenia ich kształtów. Jedna z konkluzji dotyczy wpływu technologii i kosztów wykonania na zmiany kształtów betonowych mostów belkowych o przęsłach ciągłych.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje.

On structural design of continuous girder bridges – conclusions from bridge expedition.

Mazovian bridge engineers expedition to the Central Europe countries gave possibility to recognize different bridge structures and stimulated reflection on their structural forms. One of conclusions concerns the impact of technology and building costs on changes in forms of concrete girder bridges with continuous spans.

Keywords: structural design of bridges, continuous spans, bridge expedition.