Streszczenia do numeru 11/2004 r.

 

STANISŁAW SZPINEK

Równość podłużna nawierzchni betonowej autostrady płatnej.

 Oszacowano wpływ szczelin dylatacyjnych na równość nowej nawierzchni betonowej wwyniku badań dwóch odcinków nawierzchni na autostradzie A-18 i drodze nr 8. Pomiary wykonano profilografem laserowym RSP, a równość określono wskaźnikiem IRI. Na autostradzie A-18 78% długości spełnia wymagania stawiane dla autostrad płatnych a na drodze nr 8 tylko 20%. Analizowane widma amplitudowe nierówności podłużnej również istotnie różnią się dla obu dróg. Na autostradzie wpływ szczelin dylatacyjnych na równość jest niezauważalny a na drodze nr 8 jest istotny, co świadczy o niestarannym wykonaniu.

 Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie betonowe, równość.

 

KATARZYNA MAZUREK

Kompozyty w budownictwie

 Kompozytem jest materiał powstały z dwóch lub więcej materiałów o właściwościach odmiennych niż materiały składowe. Historycznie biorąc najpopularniejszym kompozytem jest beton i żelbet. Współczesne kompozyty stanowią ogromną gamę produktów. W budownictwie najczęściej stosowane są geokompozyty, kompozyty betonowe i laminaty. Geokompozyty służą do wzmacniania gruntów, odwodnienia iizolacji. Kompozyty betonowe to betony zbrojone włóknami syntetycznymi. Laminaty są kompozytami o budowie warstwowej.

 Słowa kluczowe: budownictwo, kompozyty.

 

KRZYSZTOF GRADKOWSKI, TOMASZ SOBCZUK

Przegrody wibroizolacyjne w gruncie

 Przegrody wibroizolacyjne zmniejszają przenoszenie się drgań od ruchu drogowego na obiekty zlokalizowane przy drodze. Przegrody mają postać szczelin pustych lub wypełnionych materiałem izolacyjnym jak na przykład: styropian, wełna mineralna, cięte opony, gazobeton itp. Skuteczność przegrody rośnie z jej głębokością. Przy drogach stosowane są przegrody o głębokości od kilku do kilkunastu metrów.

 Słowa kluczowe: ruch drogowy, drgania, izolacja.

 

STEFAN ROLLA

Drogowe normy europejskie, Betonowa kostka brukowa

 PKN ustanowił w 2004 roku normę uznaniową PN-EN 1338/2004(U) „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”. Norma określa wymagania, które w tej części artykułu dotyczą kształtów i wymiarów, odporności na działanie wody i mrozu oraz oznaczania nasiąkliwości. Autor wymienia inne nowe normy: PN-EN 13043/2004 dotyczącą kruszyw do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń, PN-EN 1433/2004 dotyczącą ścieków z nawierzchni oraz PN-EN 14260/2004 dotyczącą pochodnych z pirolizy węgla, zwracając uwagę na błędy w nazewnictwie.

 Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, normy.

 

DARIUSZ DREWING

Prawo a projektowanie i realizacja inwestycji drogowych

 Prawo budowlane nie jest w pełni dostosowane do przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Na przykład, przepisy dotyczące zawartości projektu budowlanego ignorują specyfikę drogową, a o projekcie wykonawczym wcale nie wspomniano. Błędy w projektowaniu wpływają niekorzystnie na proces budowy i zdaniem autora weryfikacja projektów powinna odbywać się z udziałem inspektorów nadzoru. Skomplikowane i ciągle zmieniające się prawo powoduje duże zamieszanie w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

 Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, budowa, prawo budowlane.

 

MICHAŁ CZAPSKI

Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano albo nic nie wspomniano. Część 5 Bernard Morawski, Czesław Kłoś.

 Bernard Morawski specjalista od opuszczania kesonów pracował w dużej firmie budowlanej. Autor wspomina jego pełen treści i emocji wykład na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Stanisław Kłoś był inżynierem budowlanym, projektantem, przedsiębiorcą i naukowcem, lubił muzykę i uprawiał sport, projektował inżynierskie konstrukcje żelbetowe, kominy fabryczne i budynki przemysłowe, budował tunel kolejowy i fabryki, napisał wiele podręczników.

 Słowa kluczowe: życiorysy, osiągnięcia zawodowe.

 

Abstracts

 

STANISŁAW SZPINEK

 Longitudinal Evenness of Concrete Pavement of Toll Motorway

   Influence of joints on the evenness of new concrete pavement has been evaluated in the result of testing of the two sections of the pavement of motorway A18 and road No 8. Tests were made by Road Surface Profiler and the evenness was determined by International Roughness Index. On the motorway A18 78% of the length fulfilled requirements for toll motorways but on the road No 8 20% only. Analysed amplitude spectrum of longitudinal evenness are significantly various for both roads. Influence of joints on the motorway may be neglected while it is significant on the road No 8. This is the result of careless construction.

   Keywords: roads, concrete pavements, evenness.

 

KATARZYNA MAZUREK

Composites in Construction. Drogownictwo”

Composites are materials created from two or more components having different characteristics than the components. Historically, most popular composites are concrete and reinforced concrete. Present composites create long list of various products. In construction engineering geocomposites, concrete composites, and laminates are mostly used. Geocomposites are used to soil strengthening, drainage an insulation. Concrete composites are concretes reinforced with glass or plastic fibres. Laminates are the composites having layer structure.

   Keywords: construction, composites.

 

KRZYSZTOF GRADKOWSKI, TOMASZ SOBCZUK

Vibro-insulation Barriers in the Soil

Vibro-insulation barriers diminish propagation of vibrations from the road traffic to the objects located near the road. The barrier has the form of gap empty or filled with an insulation materials, for example, extruded polystyrene roam, mineral wool, cut tires, framed concrete etc. Effectiveness of the barrier grows with its depth. The depth of the barriers is from a few to a dozen or so.

   Keywords: road traffic, vibration, insulation.

 

STEFAN ROLLA

Road European Standards. Concrete Paving Blocks. Part 1.

   PKN established in 2004 new non obligatory standard PE-EN 1338/2004(U) Concrete Paving Blocks. Requirements and test methods”. The standard presents requirements which, in this part, relate to shapes and dimensions, resistance to water and frost, and water absorbability test. The author mentions another standards: PN-EN 13043/2004 related to aggregates for asphalt mix and surface treatment, PN-EN 1433/2004 related to pavement drainage channels, and PN-EN 14260/2004 related to derivatives of coal pyrolisis, paying attention for errors in terminology.

   Keywords: roads, pavement, standards, tests.

 

DARIUSZ DREWING

Law versus Design and Implementation of Road Investments

   Building law is not fully adjusted to preparation and implementation of road investment. For example, regulations related to the contents of the building design ignore the road particularity, and detailed design is not mentioned at all. Errors in the design undesirably influence construction process and, in author’s opinion, design should be verified with assistance of construction supervision staff. Complicated and always changing law causes confusions during investment implementation.

   Keywords: roads, design, investment, law.

 

MICHAŁ CZAPSKI

About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 4. Bernard Morawski, Czesław Kłoś

   Bernard Morawski expert on caisson immersing was working for the big construction company. The author remembers his lecture at Civil Engineering Department of Warsaw Technical University, full of essence and emotions. Stanisław Kłoś, civil engineer, designer, contractor and scientists liked music and practiced sport. He designed reinforced concrete structures, factory chimneys and industrial buildings, constructed railway tunnel and factories, wrote several manuals.

   Keywords: curriculum vitae, professional achievements.