Streszczenia do numeru 10/2004 r.

 

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Słabe podłoże nasypu drogowego wzmocnione geosyntetykiem

Do wzmocnienia słabego podłoża nasypów drogowych stosowane są geosyntetyki – materiały o znacznej wytrzymałości na rozciąganie przepuszczające wodę. Zbrojenie podstawy nasypu geosyntetykiem poprawia stateczność nasypu i przeciwdziała wypieraniu słabego podłoża na boki. Na torfach stosuje się materace z kruszywa otoczonego geosyntetykiem. Istotne jest precyzyjne przestrzeganie wymagań układania geosyntetyków i warstw nasypu na nich leżących. Szczególne znaczenie mają geosyntetyki przy budowie dróg tymczasowych.


    Słowa kluczowe: drogi, grunty, geosyntetyki.

RYSZARD ORLIŃSKI
Rola roślinności w ochronie przed zanieczyszczeniami

Działania na rzecz ochrony środowiska sprawiają, że ilość emitowanych przez transport zanieczyszczeń maleje, ale ciągle jest wysoka. I chociaż poziom zanieczyszczeń maleje z odległością w sposób wykładniczy, znaczna część jest reemitowana do atmosfery. Roślinność zatrzymuje zanieczyszczenia i ma szczególną rolę w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń wtórnych. Niszczeniem substancji szkodliwych zajmują się bakterie, grzyby, glony a także inne organizmy żyjące w glebie. Roślinność tworzy mikroklimat wpływający pozytywnie na środowisko. Zacienia otoczenie, zużywa energię słoneczną, pobiera wodę, nawilża powietrze, a także pochłania gazy i pyły.


    Słowa kluczowe: transport, zanieczyszczenia środowiska, roślinność.

JACEK CHLIPALSKI
Zmniejszenie odpływu ścieków opadowych poprzez wykorzystanie retencji


Przy odprowadzaniu ścieków opadowych występują dwa poważne problemy: zamulanie kanalizacji przy małych spływach i dużych przekrojach kanałów oraz limity spływu stawiane przez administratorów cieków i zbiorników wodnych. W pierwszym przypadku należy stosować racjonalny kompromis, a w drugim, można stosować, zwłaszcza na powstających dużych placach postojowych do magazynów, powierzchnie retencyjne. Autor proponuje metodę retencji na własnej powierzchni tj. czasowe zatrzymanie warstwy wody na nawierzchni o wysokości kilku centymetrów.


    Słowa kluczowe: parkingi, odwodnienie, retencja.

KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI, EWA WILK
Interpretacja dopuszczalnych odchyłek od recepty według PN-S-96025/2000


Norma z 2000 roku dotycząca wymagań nawierzchni asfaltowych wprowadziła dopuszczalne odchyłki od krzywej uziarnienia określonej w recepcie na każdym sicie, ale zapisy dotyczące odchyłek nie są jednoznaczne. Zapis „ziarna pozostające na sitach” można rozumieć jako „odsiew frakcji na sicie” lub alternatywnie jako „odsiew na sicie”. Obie powyższe interpretacje dają różne wyniki porównania składu mieszanki projektowanej i badanej. Która interpretacja jest prawidłowa? Autorzy nie mają wątpliwości – druga.


    Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, normy, badania.
   

KRZYSZTOF GRADKOWSKI, ANNA ZIELIŃSKA
Warunki atmosferyczne i stan nawierzchni a wypadki drogowe

Stan techniczny odwodnienia drogi a w szczególności zastoiska wody, kałuże czy rozmyte pobocza mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu, chociaż nie łatwo znaleźć bezpośrednie zależności liczbowe. Dane statystyczne wykazują, że na drogach krajowych tylko 2% wypadków zdarza się podczas opadów deszczu i 10% podczas opadów śniegu, ale aż 24 % na nawierzchni mokrej, co oznacza, że na skutek złego odwodnienia nawierzchnie długo pozostają mokre.


    Słowa kluczowe: drogi, odwodnienie, wypadki.

MICHAŁ CZAPKI
Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano albo nic nie wspomniano. Część 4. Stanisław Bełzecki


Stanisław Bełzecki profesor Instytutu Politechnicznego w Petersburgu powrócił do kraju w 1922 roku i pracował na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie wyższych zagadnień inżynierskich. Jego wykłady i prace naukowe zawierały zaawansowane rozważania teoretyczne poparte wysoką wiedzą matematyczną. Autor wielu prac naukowych w dziedzinie teorii sklepień, teorii sprężystości i teorii drgań. Jego praca „Racjonalne kształty łuków sprężystych” została praktycznie wykorzystana przy projektowaniu mostów.


    Słowa kluczowe: życiorys, osiągnięcia zawodowe.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Asfalty modyfikowane.

Badania Europejski Komitet Normalizacji ustanowił osiem norm badania asfaltów modyfikowanych pod ogólnym tytułem „Asfalty i lepiszcza asfaltowe”. Normy te dotyczą: sprężystego powrotu EN13398/2003, stabilności magazynowania EN13399/2003, metody rozciągania EN13587/2003, badania w duktylometrze EN13589/2003, rozproszenia polimerów EN13632/2003, dynamicznej lepkości EN13702/2003 i pracy odkształcenia EN13703/2003.


    Słowa kluczowe: drogi, normy, asfalty modyfikowane.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Mosty Belgradu – czterdzieści lat później


Autor opisuje podróż po rzekach Dunaju i Sawy. Zachwyca się krajobrazem i zabytkami z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Szczególnie zainteresował go przełom Dunaju – wykuty w skałach rzymski trakt Tyberiusza przebudowany za czasów Trajana oraz spiętrzenie wód Dunaju w XX wieku. Wspomina historię Jugosławii i jej podobieństwo do historii Polski. Najważniejsze są jednak mosty budowane na przez rzekę Sawę spławną i kapryśną. Dwa mosty kolejowe i cztery mosty drogowe, każdy z nich ma inną konstrukcję i inną historię. Autor podziwia mosty, ale również ma wątpliwości, co do niektórych rozwiązań.


    Słowa kluczowe: rzeki, mosty, historia.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Parę słów o działaniach krajowych i okręgowych organów (oprac. Barbara Ryksza)ABSTRACTS

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Weak Subgrade of Road Embankment Strengthened with Geosyntethics


Geosyntethics, materials having significant tensile strength and water permeability, are used for strengthening of weak subgrade of road embankments. Reinforcement of the embankment base with geosyntethics improves embankment stability and counteracts forcing out weak subgrade asides. In the case of pit the mattresses made of aggregate wrapped with geosyntethics are used. It is important to fulfil requirements of laying geosyntethics and soil layers of the embankment above them. Geosyntethics have particular significance in temporary road construction.


    Keywords: roads, soils, geosyntethics.

RYSZARD ORLIŃSKI
The Role of Vegetation versus Transport Pollutions


Activities for environment protection cause that the amount of pollutions emitted by transport continuously decreases but it is still high. Although the level of the pollutions decreases with the distance in exponential manner, the significant part of the pollution is re-emitted to the atmosphere. Vegetation retains the pollutions and it plays essential role in diminishing of the pollutions. Harmful matters are destructed by bacteria, funguses, alga and the other organisms living in the soil. The vegetation creates the microclimate positively influencing the environment. It shadows the areas, consume solar energy, collects the water, humidifies the air and also absorbs gases and dusts.


    Keywords: transport, environment pollution, vegetation.

JACEK CHLIPALSKI
Diminishing of Rain Water Run-off by the Retention


There are two significant problems in rain water outlet: silting up the sewers in the case of small run-off and large sever dimensions, and run-off limits given by administration of water courses and basins. In the first case the rational compromise is necessary, in the second case retention areas, in particular, on constructed large parking places for warehouses are possible. The author proposes the method of retention on the own area” – temporary storage the water layer few centimeters deep on the pavement.


    Keywords: parkings, drainage, retention.

KRZYSZTOF BŁAŻEJOWSKI, EWA WILK
Interpretation of Acceptable Deviations from the Recipe according PN-S-96025/2000


Standard of 2000 referred to requirements of asphalt pavements has introduced acceptable deviations from a gradation curve defined in the recipe on each sieve but demises related to deviations are not unmistakable. The demise particles retaining on the sieve” can be understood as sifting of a fraction on the sieve” or alternatively as stiffing on the sieve”. Both above interpretations give different results of the comparison of mix compositions designed and tested. Which interpretation is correct? The authors have no doubt – the second.


    Keywords: roads, pavement, standards, tests.

KRZYSZTOF GRADKOWSKI, ANNA ZIELIŃSKA
Atmospheric and Pavement Conditions versus Road Accidents


Technical condition of road drainage, water pools and washed out shoulders in particular, influence traffic safety oh the road, although it is not easy to find direct relationship in figures. Statistic data show that only 2% of accidents happen during rainfall and 10% during snowfall but over 24% of accidents happen on wet pavement. This indicates, that pavements are wet after rainfall for a long time because of bad drainage.


    Keywords: roads, drainage, accidents.

MICHAŁ CZAPSKI
About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 4. Stanisław Bełzecki


Stanisław Bełzecki as a professor of Polytechnic Institute in Petersburg came back to Poland in 1922 and worked at Warsaw Technical University on higher engineering issues. His lectures and research works included advanced theoretical considerations supported with high mathematical knowledge. He was an author of many scientific elaborations within vault theory, elasticity theory and vibration theory. His paper Rational shapes of elastic arches” were applied to bridge design.


    Keywords: curriculum vitae, professional achievements.

STEFAN ROLLA
Road European Standards. Modified Bitumen. Tests


European Standardize Committee adopted eight standards for testing of modified bitumen under general title Bitumen and bituminous binders”. The standards relate to: elastic recovery EN13398/2003, storage stability EN13399/2003, tensile method EN13587/2003, ductility force EN13589/2003, polymer dispersion EN13632/2003, dynamic viscosity EN13702/2003 and deformation energy EN13703/2003.


    Keywords: roads, standards, modified bitumen.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Bridges of Belgrade – Forty Years Later


The author describes the trip along Danube and Sawa rivers. He admires landscape and monuments from the time of Roman Empire. In particular, he is interested in the ravine of the river made in rocks Tyberius route, reconstructed in Traian time, and dammed up in XX-th centaury. He remembers history of Yugoslavia similar to Polish history. However, the bridges over navigable and unstable Sawa River are the most important. Among six bridges two bridges for railway and four bridge for roads. Each of them has different structure and different history. The author admire bridges but he also expresses doubts against certain solutions.


    Keywords: rivers, bridges, history.

Polish Construction Chamber
Few Words about Activity of the National and Regional Authorities. By Barbara Rymsza.