Spis treści nr 9/2004 r.

 

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Zastosowanie geowłókniny do wzmocnienia i remontu nawierzchni
Geowłóknina jest materiałem uformowanym z włókien syntetycznych w postaci maty. Można ją stosować do wzmacniania i napraw nawierzchni, które mają odpowiednią nośność, ale posiadają pęknięcia odbite spowodowane pęknięciami podbudowy. Geowłóknina zmniejsza możliwość przenoszenia spękań odbitych oraz ogranicza przenikanie wody poprzez warstwy nawierzchni w dół i w górę. Stosowanie geowłókniny wymaga bardzo starannego przygotowania nawierzchni (wyrównania, naprawy szerszych pęknięć, uzupełnienia ubytków, itp.) oraz zachowania reżimu technologicznego podczas układania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, naprawa, geowłóknina


HALINA MAJOR, MARZENA NOWAKOWSKA
Identyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem algorytmu analizy skupień
Poddano analizie stosowane przez administrację drogową zasady identyfikacji miejsc niebezpiecznych na drogach zależne od liczby wypadków na 1 km drogi w ciągu kilku lat lub jednego roku. Wskazano na dwie słabości tych zasad: brak uwzględnienia kolizji oraz podział drogi na odcinki kilometrowe i żmudny proces przesuwania początku i końca odcinka niebezpiecznego. Opracowano program do identyfikacji odcinków niebezpiecznych ykorzystujący algorytm analizy skupień. Do programu wprowadza się, między innymi, przedział czasowy, maksymalną długość odcinka, minimalną liczbę wypadków i minimalną liczbę kolizji na odcinku. W wyniku otrzymuje się wykaz odcinków i statystykę zdarzeń.

Słowa kluczowe: drogi, odcinki niebezpieczne, analiza skupień


JOANNA ZAJFRYD
Podstawy architektury krajobrazu
Krajobraz jest odzwierciedleniem natury oraz gospodarki człowieka. Dobra gospodarka stanowi podstawę harmonijnego krajobrazu, zła – zdewastowanego. Przepisy o ochronie przyrody, polskie i europejskie, nakazują ochronę krajobrazu pierwotnego, naturalnego i kulturowego. Instrumentem ochrony i kształtowania przestrzeni jest architektura krajobrazu. Drogi są elementem silnie przekształcającym krajobraz i ich odpowiednie wkomponowanie ma ogromne znaczenie dla samego krajobrazu, ale również dla użytkowników dróg, którzy czują się na drodze lepiej i bezpieczniej. Wszystkie elementy powinny być zharmonizowane z krajobrazem – linie, bryły, barwy, światła i elementy wyposażenia. Istotna jest również estetyka infrastruktury towarzyszącej drodze, do której zalicza się w szczególności obiekty inżynierskie, miejsca obsługi podróżnych, ekrany akustyczne.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, krajobraz, architektura


DARIUSZ SYBILSKI
Stan przygotowania norm europejskich mieszanek mineralno-asfaltowych
Większość norm europejskich dotyczących materiałów i metod badań została już opracowana i zaakceptowana. Jedna z najważniejszych norm dotycząca mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, mimo długiej historii, jest daleka od akceptacji. Wydawało się, że wypracowany przez kraje kompromis, polegający na pozostawieniu krajom własnych metod badań, doprowadzi prace do końca. Jedna Komisja Europejska stoi na stanowisku, że metody badań muszą być jednakowe lub porównywalne, co powoduje dalsze przedłużenie prac nad normą. Wypracowanie kompromisu będzie trudne ze względu na różnorodność metod w krajach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, normy, badania


STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Badania podstawowych właściwości kruszyw
Pod nazwą „Badania podstawowych właściwości kruszyw” kryje się 6 europejskich norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Są to normy: PN-EN 932-1/1999 Metody pobierania próbek, PN-EN 932-2/2001 Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych, PN-EN 932-3/1996 Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego, PN-EN 932-5/2001 Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie, PN-EN 932-6/2002 Definicje powtarzalności i odtwarzalności, PN-EN 933-1 Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, normy, badania


JERZY ROBERT JARZYNA
Wiadukty objazdowe z konstrukcji KD-66-C nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej
Przebudowa lub remont mostu czy wiaduktu na drodze silnie obciążonej ruchem często wymaga zbudowania tymczasowego obiektu objazdowego. Przykład zastosowania zestawu konstrukcji mostu kolejowo-drogowego typu KD-66-C do budowy wiaduktów objazdowych nad torami CMK podczas przebudowy drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Mszczonów pokazuje, że to rozwiązanie powoduje skrócenie czasu budowy (montażu i demontażu) kilkakrotnie i obniża koszty budowy dwukrotnie. Tego typu konstrukcje pozwalają na budowanie przęseł mostu kolejowego do 66 m i mostu drogowego do 78 m przy wysokości do 12 m. Autor szczegółowo opisuje konstrukcję, warunki techniczno-eksploatacyjne oraz technologię i organizację budowy podczas montażu i demontażu.

Słowa kluczowe: mosty, mosty objazdowe, konstrukcje


MICHAŁ CZAPSKI Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano, albo nic nie wspomniano... Część 3
Witold Pac-Pomarnacki, Wojsław Bielicki

Witold Pac-Pomarnacki, inżynier, studiował w Petersburgu w ostatnich latach XIX wieku. W niepodległej Polsce rozpoczął pracę w Ministerstwie Komunikacji, by po dwóch latach przejść do pracy naukowej w Katedrze Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej, gdzie pozostał do końca kariery zawodowej. Był wybitnym projektantem mostów a jednocześnie skromnym człowiekiem i humanistą. Wojsław Bieliński, inżynier budowlany, studiował w latach 30. XX wieku na Politechnice Warszawskiej. Początkowo pracował w przemyśle cementowym i na budowach. Po wojnie był redaktorem naczelnym Przeglądu Budowlanego i autorem licznych artykułów technicznych. Człowiek niezwykle skromny i uczynny względem innych.

Słowa kluczowe: życiorys, osiągnięcia zawodowe


ANTONI GILEWICZ
Światowy tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w budownictwie
Stosownie do praktyki międzynarodowej Sejm ustanowił 28 kwietnia dniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji „Problemy realizacji inwestycji” zorganizowanej w maju 2004 roku w Puławach poświęcił sporo miejsca bezpieczeństwu i ochronie zdrowia na budowach. Omówiono najważniejsze zmiany legislacyjne, wymagania szczegółowe, praktyki w projektowaniu i na budowie ze szczególnym uwzględnieniem rusztowań.

Słowa kluczowe: budownictwo, budowa, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia. oprac. STEFAN KRYCHNIAK
Komitet Sterujący ds. Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.
ContentsMIROSLAW KOSSAKOWSKI
The Use of Geotextile for Pavement Strengthening and Repair
Geotextile is a material formed from synthetic fibers in the form of a mat. It can be used for strengthening and repair of the pavement which has proper bearing capacity but it is suffered by reflected cracks caused by cracking in the base courses. Geotextile diminishes possibility of reflected cracks extension and it limits penetration of the water down or up in the pavement. The use of geotextile requires very careful preparation of the pavement (evening, repair of the wider cracks, making up of the losses etc.) and keeping technological regime during the laying.

Keywords: roads, pavement, repair, geotextile


HALINA MAJOR, MARZENA NOWAKOWSKA
Identification of Hazardous Road Sections Using an Algorithm of Concentration Analysis
The rules of identification of the hazardous sections of the road applied by road administration depending on the number of accidents on 1 km of the road during several years or in one year have been analyzed. Two weak points have been indicated: collisions are not included, and division of the road on 1 km sections and laborious process of replacing the beginning and the end of each section are not convenient. The authors developed the program of identification of the hazardous road sections using the concentration algorithm. As the input to the program, the following basic data are used: time interval, maximum length of the section, minimum number of accidents and minimum number of collisions on the section. In the result the program gives the list of the hazardous sections and related statistics.

Keywords: roads, hazardous sections, concentration analysis


JOANNA ZAJFRYD
The Elements of Landscape Architecture
Landscape is the reflection of the nature and human economy. Good human economy is the base of harmonious landscape, the bad is the base of devastated landscape. Polish an European regulations on the nature protection give orders to protect primeval, natural and cultural landscape. The landscape architecture is an instrument of protection and shaping of the landscape. Roads are the elements strongly changing the landscape and their proper introducing has huge importance not only for the landscape but also for the road users who fill better and safer on the road. All road elements should be harmonized with the landscape lines, solid bodies, colours, lights, and even elements of road facilities. Aesthetics of accompanying infrastructure, such as structures, service areas or noise screens, are also significant.

Keywords: environment protection, landscape, architecture


DARIUSZ SYBILSKI
The State of Preparation of the European Standards on Mix Asphalt
The majority of European standards related to materials and test methods have been already elaborated and approved. One of the most important standard related to hot mix asphalt is still far to be approved although it has the long story. It seemed that compromise worked out by European countries, based on the leaving to the countries its own test methods, would lead the works to the end. However, European Commission is of opinion that test methods should be the same or comparable. The compromise in this area will be difficult because of big variety of test methods in European Union countries. For example, in testing of asphalt content 14 methods with solvent use and two methods with binder combustion are used.

Keywords: roads, pavement, standards, tests


STEFAN ROLLA
Road European Standards. Tests for General Properties of Aggregate
Six European standards approved by Polish Standardize Committee are under the name of Tests for general properties of aggregate”. There are the following standards: PN-EN 932-1/1999 Sampling method, PN-EN 932-2/1996 Methods for diminishing of laboratory samples, PN-EN 932-3/1996 Procedure and terminology for simplified petrographic description, PN-EN 932-5/2001 Basic equipment and standardization, PN-EN 933-1 Particle composition test. Sieve method.

Keywords: roads, pavement, standards, tests


JERZY ROBERT JARZYNA
By-pass Viaducts of KD-66-C Structure over CMK Tracks
Reconstruction or repair of bridge or viaduct along the road highly loaded by the traffic require construction of temporary by-pass structure. The example of the use of the set of railway-road bridge structure KD-66-C type for the construction of by-pass bridges over CMK tracks during reconstruction of the national road No 500 Sochaczew – Mszczonów shows that this solution causes shortening construction time (assembling and disassembling) several times and diminishing the construction costs twice. These structures allow construction of spans 66 m long in railway bridges and 78 long in road bridges. The author describes in detail: structure, technical an operational conditions, technology and organization of construction during assembling and disassembling.

Keywords: bridges, by-pass structure, assembling


MICHAL CZAPSKI
Full Life – About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 3
Witold Pac-Pomarnacki and Wojsław Bielicki

Witold Pac-Pomarnacki, civil engineer, studied during the last years of the XIX century in Petersburg. In independent Poland he started to work at Ministry of Transport and after two years went to since at Bridge Construction Department of Technical University of Warsaw. He was distinguished bridge designer, modest man and humanist. Wojs3aw Bielinski, civil engineer, studied in thirties of the XX century at Technical University of Warsaw. Initially, he was working in cement industry and on construction sites. After the war he was Chief Editor of Construction Review” and the author of numerous technical papers. The man extremely modest and ready to help others.

Keywords: curriculum vitae, professional achievements


ANTONI GILEWICZ
Word Week of Safety and in Construction
According to international practice the Parliament established the Day of Safety and Health Protection in the Work on 28 April. Polish Association of Building Engineers and Technicians devoted a lot of time for safety and health protection at construction sites during the second Polish conference on Issues of investment implementation” organized in Pu3awy in May 2004. Most important legal changes, particular requirements and during design and construction with underlining the scaffolding have been discussed.
Keywords: construction, safety, health protection


STEFAN KRYCHNIAK
Steering Committee for Sectorial Operational Program – Transport


Opracował:
Tadeusz Suwara