Spis treści nr 8/2004 r.

 

STEFAN ROLLA
Przydrożne zbiorniki infiltracyjne - po raz drugi

BOHDAN DOŁŻYCKI, JÓZEF JUDYCKI
Wpływ skrępowania bocznego w pełzaniu dynamicznym na wyniki badań betonu asfaltowego

KATARZYNA DOBIERSKA
Zastosowanie roślinności w oczyszczaniu spływów wód z nawierzchni drogowych

JANUSZ WALKOWICZ
Zmniejszanie kosztów budowy przepustów i małych mostów przez zretencjonowanie wody przed nimi. Część 2

MAREK ROLLA
Drogi w VI Europejskim Korytarzu Transportowym

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Kruszywa. Badanie kanciastości

MICHAŁ CZAPSKI
Pełnia życia - o tych, o których nie wszystko przekazano, albo nic nie wspomniano... Część 2. Władysław Wołłodko oraz Augustyn i Andrzej Mystkowscy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa - Parę słów o działaniach krajowych i okręgowych organów (oprac. Barbara Rymsza)

EWA ZAPRZALUK
II Konferencja "Energia - Ekologia - Etyka"

Nowa ulica Poznańska w Komornikach (oprac. Tomasz Talarczyk)

CONTENTS


STEFAN ROLLA
Road Infiltration Reservoirs - Second Time

BOHDAN DOŁŻYCKI, JÓZEF JUDYCKI
- Influence of Side Restraint in Dynamic Creep on the Results of the Asphalt Concrete Tests

KATARZYNA DOBIERSKA
Vegetation Use for Treatment of Water Flow from Road Pavement

JANUSZ WALKOWICZ
Diminishing of the Construction Costs of Culverts and Small Bridges by Water Retention in Front of Them. Part 2

MAREK ROLLA
Roads in the VI-th European Transport Corridor

STEFAN ROLLA
Road European Standards. Aggregate. Assessment of Surface Characteristics

MICHAŁ CZAPSKI
Full Life - About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 2. Władysław Wołłodko and Augustyn and Andrzej Mystkowski

Polish Construction Chamber - Few Words about Activity of the National and Regional Authorities. By Barbara Rymsza

EWA ZAPRZALUK
II Conference on Energy - Ecology - Ethics. 20-21 May 2004 in Kraków

New Poznańska Street in Komorniki. By Tomasz Talarczyk


Opracował:
Czesław R. Krzywosz