Spis treści nr 7/2004 r.

 

DARIUSZ SYBILSKI, KRZYSZTOF MIRSKI
Temperatura równoważna nawierzchni asfaltowej ze względu na deformacje trwałe w polskich warunkach klimatycznych

PRZEMYSŁAW MOSSAKOWSKI, WOJCIECH RADOMSKI
Suchą stopą między kontynentami – możliwości współczesnego mostownictwa

STEFAN FIRLEJ
Zależności pomiędzy modułami a ugięciami na podstawie badań FWD

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badań materiałów i wyrobów

MICHAŁ CZAPSKI
Pełnia życia – o tych, o których nie wszystko przekazano, albo nic nie wspomniano... Część 1
Włodzimierz Boldireff-Strzemiński (1883-1970)

Informacja o Nagrodzie Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „TRANSPORT” w 2004 roku

Z działalności SITK RP

Konkurs pod nazwą „Budowa drogowo-mostowa 2003 roku w województwie podkarpackim” oprac. Edward Ludera

Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi i mosty samorządowe – zarządzanie i technologie” Rzeszów – Iwonicz Zdrój, 23-25 września 2004 r.

Podsumowanie Konkursu „Dobra Budowa” za 2003 r. organizowanego przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach


CONTENTS


SYBILSKI D., MIRSKI K.
Equivalent Temperature of Asphalt Pavement Related to Permanent Deformations in Polish Climatic Conditions

MOSSAKOWSKI P., RADOMSKI W.
With Dry Foot between Continents – Possibilities of Present Bridge Engineering

FIRLEJ S.
Relationship between Stiffness Modules and Deflections Measured by FWD

ROLLA S.
Roads European Standards. Reguirements Related to Laboratories, Tests of Materials and Products

CZAPSKI M.
Full Life – About Those Who Were not Presented Enough or Who Were not Mentioned at All. Part 1.
Włodzimierz Boldireff-Strzemiński (1883-1970)

Information on the Price of Minister of Infrastructure for the Best Thesis and Dissertation in Transport Sector in 2004

SITK Life:

LUDERA E.
Competition Titled „Road and Bridge Construction of the Year 2003” in Podkarpackie Voivodship

Conference on Roads and Bridges – Management and Technology, Rzeszów-Iwonicz Zdrój, 23-25 September 2004

CYZOWSKA T.
Summary of the Competition on Good Construction in 2003, Kielce


Opracował:
Czesław R. Krzywosz